Kunstforteller

Digitalt museum ønsker å bevare og formidle prosjekter i design, kunst & håndverk, slik at det ikke legges bort, men løftes opp og frem, og prosjektene  skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Min rolle – WordPress webutvikling • konseptarbeid • visuelt design • Figma prototype

Bakgrunn

Den overordnede prosjektideen er å designe et digitalt museum for arbeid i design, kunst og håndverk.

Metodikken er deltakendedesign og aksjonsforskning, og prosessen innebærer å gjennomføre et utviklingsprosjekt i eget miljø og i samarbeid med brukere. Prosjektet anvender aksjonsforskning som arbeidsmetode i prosessen. Dette inkluderer looper av problemdefinisjon, datainnsamling, handling og refleksjon. Metoden defineres av tre hovediterasjoner av utviklingsprosessen, med følgende hovedproduktmål:

1. Iterasjon: En skisse av systemet. Produktmål: systemskisse. Delmål: prosjektetablering, definisjon av prosjektmål.
2. Iterasjon: Detaljdesign. Produktmål: detaljert design. Delmål: analyse, systembeskrivelse med brukere.
3. Iterasjon: Systemprototype. Produktmål: prototype: Delmål: lære prototyping-teknologi.

Generelt for alle iterasjoner: problemdefinisjon – datainnsamling – handling – refleksjon.

Utfordring

  • Lag et kreativt produktdesign rundt tema design, kunst og håndverk og få alt til å fungere kostnadseffektivt.
  • Brukermedvirkning, brukerinnflytelse, samt gjensidig læring, der brukere må kunne nok om teknologi, og designere må lære brukernes aktiviteter

Prosessutvikling

Brukerundersøkelser og Konseptutvikling:
Det ble utfør brukerundersøkelser for å få innsikt i målgruppens behov og ønsker. Vi brukte både kvantitative og kvalitative metoder som; spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon og fokusgruppe. Fokusgruppen var involvert i hele prosessen for å sikre at produktet møter deres behov og forventninger. På bakgrunn av innsamlet data ble det utarbeidet både personas og tankekart med de viktigste elementene for brukerne.

Design og konseptutvikling:

Funnene fra brukerundersøkelsene, samt workshop med fokusgruppen ble brukt til å utvikle konsept, digitale wireframes og ideer for det digitale museet. For å få det kreative aspektet til å skille seg ut så mye som mulig, ble det laget et minimalt brukergrensesnitt med et moderne preg. Kombinasjonen av moderne og kreativt desgin er representert av en montserrat font, minimalistiske ikoner, samt sterkefarger og varmetoner.

Prototyping, testing og evaluering:

Prototypen av det digitale museet basert på de utviklede konseptene, ble utarbeidet i Figma og testet med fokusgruppen for å sikre at det fungerer som det skal og gir en god brukeropplevelse.

Vi utførte 3 ulike iterasjoner med fokusgruppen, hvor hver og en av iterasjonene tok utganspunkt i produktmål, delmål, refleksjon og handling. Gjennom prosessen har vi utarbeidet wireframes, design, userflow og testet ulike brukergrensesnitt. Prosessen foregikk over en 8 ukers periode fra start til slutt

Mobildesign

Andre prosjekter